Contact Us

  • Add

    Add: No.1088, Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China 518055

  • Email

    Email: med.sustech.edu.cn

  • Tel

    Tel: 0755-88010821